Οργάνωση και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε Λιμενική Εγκατάσταση βάση τού ISPS Code

Αν έχεις άδεια ιδιωτικού προσωπικού ασφάλειας και επιθυμείς να βελτιώσεις την θέση σου στην εταιρεία που εργάζεσαι αλλά και την καριέρα σου σε αυτόν τον χώρο, εξειδικεύσου στον τομέα έλεγχου και φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων. Η ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων αυξάνεται κατακόρυφα, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα ISPS στα λιμάνια και της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρα).


ISPS Code

Τα συμβάντα στο πρόσφατο παρελθόν, απέδειξαν ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι ασφαλής κατά των τρομοκρατών. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μπορούν, για διάφορα κίνητρα, να προκύψουν σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιονδήποτε τόπο. Ακόμη και η ναυτιλία δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το γεγονός.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) (International Maritime Organisation (IMO) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας, έχει εκδώσει, ορισμένους υποχρεωτικούς κανονισμούς και συστάσεις που αποτελούν ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η ασφάλεια στη θάλασσα.

Αυτοί οι υποχρεωτικοί κανονισμοί και οι συστάσεις τεκμηριώνονται με διεθνή συμφωνία, τη διεθνή συνθήκη για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (SOLAS) και το συνοδευτικό αυτής κώδικα, Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων - International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code).

Ο κώδικας αυτός (κώδικας ISPS) περιέχει λεπτομερείς απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια, για τις κυβερνήσεις, τις λιμενικές αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Σκοπός είναι να επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση εμπορευματικών ροών, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και να αντιμετωπισθεί η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων. Χώρες που αποτυγχάνουν να τηρήσουν του κώδικα ISPS, που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2004, κινδυνεύουν  να αποκλειστούν από το διεθνές εμπόριο.

Στόχος μας, να σας προτείνουμε ένα σύνολο προγραμμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων σας, καθώς και να σας παρουσιάσουμε τα νέα εκπαιδευτικά μας προγράμματα που αφορούν στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων βάσει του ISPS code.

Ως εταιρεία μέλος του μητρώου της ICOCInternational Code of Conduct η δημιουργία ισχυρών επαγγελματικών δεσμών σε συνεργασίες με οργανισμούς και εταιρείες που ηγούνται και εξειδικεύονται στον χώρο, αποτελεί βασική συνιστώσα της εταιρικής πολιτικής και φιλοσοφίας. Διατηρώντας μια ισχυρή βάση δεδομένων και πελατών, συνδυάζουμε τις διεθνείς διασυνδέσεις με αναγνωρισμένους συνεργάτες μας στους τομείς της Εκπαίδευσης – Συμβουλευτικής και Διοίκησης

Όσοι  εργάζονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας Security Act of 2002, Κεφάλαιο XI-2 του SOLAS 74 του Διεθνούς Ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ), βάσει του οποίου έχουμε δομήσει και εκπονήσει τα προτεινόμενα σε εσάς εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό και υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων ακολουθούμε τα πρότυπα της UNITED STATES MERCHANT MARINE ACADEMY και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του ILO και του επικαιροποιημένου ISPS CODE model course .

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο άρθρο 3 του Φ.Ε.Κ 1877/2008 (βλ. Φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων- στο οριζόντιο μενού) περί εκπαιδεύσεως  του προσωπικού ασφαλείας των λιμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3879/2010 της Δια Βίου μάθησης κανένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μή τυπικής εκπαίδευσης εάν δεν είναι πιστοποιημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης αδειοδοτούμενα από το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) , εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

ΤΟ ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία, κατέχοντας νόμιμη άδεια χρήσης (licence) του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικού Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων από τον ΙΜΟ (International Maritime Organization), υλοποιεί προγράμματα κατ' εφαρμογή της απόφασης Νο. 4113.300/01/2012/31-10-2012 Υ.Α. κ. ΥΕΝ (ΦΕΚ 3225 Β' /04-12-2012). Κατά την υλοποίηση του προγράμματος παρίσταται Αξιωματικός του συντονιστικού οργάνου (ΔΕΔΑΠΛΕ), ακολουθώντας αυστηρώς το πρότυπο περιεχόμενο εκπαίδευσης του ΙΜΟ (model course 3.21). 

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος σε συνδυασμό με την βούληση του καταρτιζόμενου για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, οδηγεί σε πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (ICT EUROPE) από τον ΕΟΠΠΕΠ και ΕΣΥΔ. 

Είμαστε λοιπόν σε θέση να καλύψουμε κάθε προβλεπόμενη ανάγκη από τον νόμο δίνοντας έμφαση τόσο στην μελέτη και εκπόνηση των σχεδίων ασφαλείας λιμένος (ΣΑΛΕ) όσο και στην κάλυψη των θεματικών πεδίων που προβλέπονται από τα άρθρα 18.1, 18.2 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, του ISPS CODE περί εκπαίδευσης του ΥΑΛΕ και του υπολοίπου προσωπικού ασφαλείας

Το σεμινάριο αυτό παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξασφαλίζει την υποχρεωτική γνώσης της λιμενικής εγκατάστασης για το προσωπικό ασφαλείας όπως αναφέρεται στον κώδικα ISPS.

ISPS Training #1

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του IMO για την εκπαίδευση των υποψηφίων PFSO (Αξιωματικός Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης)  PFSP (Προσωπικό Ασφάλειας και Φύλαξης  Λιμενικών Εγκαταστάσεων) γίνεται βάση πιστοποιημένης κατά ISO 9001-2008 εξειδίκευσης της εταιρείας μας στα ως άνω θεματικά παιδία και κατόπιν εξουσιοδότηση χρήσης του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO)
Επίσης ο εκπαιδευόμενος στην ειδικότητα του   SSO / CSO (Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου & Αξιωματικός Ασφάλειας Εταιρείας) έχει την δυνατότητα να επιλέξει και πιστοποίηση με σημαία χώρας Honduras & Belize

ISPS CodeΦύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων
ISPS Code